Vedtekter Sjakklubben Stjernen

Vedtatt på årsmøtet 20. februar 2018 og gyldig f.o.m. 01.03.2018.

§ 1. Formål

Klubbens formål er å dyrke sjakk under vennskapelig samvær, være et samlingspunkt for medlemmene og virke for sjakkens fremme.

§ 2. Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn Sjakkrets

§ 3. Medlemskap

 1. Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme.
 2. Nye medlemmer meldes straks inn i krets og forbund
 3. Medlemmer plikter til enhver tid å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor klubben. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent.
 4. Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år
 5. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet og nyter alle medlemsrettigheter med fritak for årskontingent og startavgift i Stjernens klubbmesterskap.
 6. Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser av klubbens bestemmelser, utelukke et medlem for kortere eller lengre tid.

§ 4. Styret

 1. Styret velges av årsmøtet for ett år om gangen og skal bestå av sju medlemmer: leder og seks øvrige styremedlemmer. På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, leder og ytterligere 6 styremedlemmer. I tillegg velger årsmøtet to vararepresentanter til styret.
 2. Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og representanter til generalforsamling i Seilduksgata 11 AS.
 3. Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret står for den daglige ledelse og representerer Sjakklubben Stjernen utad. Styret plikter å informere klubbens medlemmer om viktige saker og holde dem løpende informert. Styret skal på forhånd godkjenne all virksomhet som benytter klubbens navn eller utstyr. Alle inntekter fra slik virksomhet skal forvaltes av styret.
 4. Styret fastsetter neste års kontingent
 5. Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.
 6. Styret kan oppnevne utvalg med spesielle ansvarsområder overfor styret
 7. Lederen innkaller til styremøte, eller styremøte avholdes når minst to av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styremedlemmene er til stede.
 8. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 5. Revisjon

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges to revisorer på årsmøtet, som avgir revisjonsberetning.

§ 6. Årsmøtet

 1. Årsmøtet er Sjakklubben Stjernens høyeste myndighet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale og stemmerett.
 2. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsberetning, revidert årsregnskap, budsjett samt valgkomiteens innstilling skal være oppslått eller tilgjengelig i klubben 14 dager før årsmøtet skal holdes
 3. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.
 4. På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær for møtet
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap med revisjonsberetning
  7. Ansvarsfrihet for styret
  8. Godkjenning av budsjettforslag
  9. Innkomne forslag
  10. Valg av leder
  11. Øvrige valg
 5. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett frammøte.
 6. Årsmøtet fatter sine vedtak i alle saker (unntatt lovsaker) med alminnelig flertall. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet holdes en ny avstemningsrunde. Ved fortsatt stemmelikhet benyttes loddtrekning.
 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en fjerdedel av medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som står oppført i innkallingen.

§ 7. Lovendringer og oppløsning

 1. Lovforslag må være bekjentgjort for medlemmene senest 14 dager før møtet skal holdes og krever to tredjedels flertall på årsmøtet for å bli vedtatt
 2. For oppløsning av klubben kreves det at forslaget er angitt i skriftlig innkalling senest 14 dager før møtet skal holdes. For gyldig vedtak kreves minst tre fjerdedels flertall på årsmøtet. En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig uravstemning blant alle stemmeberettigede medlemmer med minst tre fjerdedels flertall av de avgitte stemmer. Hvis klubben legges ned, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Oslo

Tidligere versjoner av Stjernens vedtekter