Stjernen SKU – vedtekter

Vedtekter

 1. Foreningens navn
  Foreningens navn er Stjernen Sjakklubbs ungdom, heretter kalt Stjernen SKU, og ble stiftet 23. mai 2017.
 2. Formål
  Stjernen SKU skal være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer på Grünerløkka og områdene rundt. Klubben skal utvikle medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et godt miljø.
 3. Tilknytning
  Stjernen SKU er medlem i Ungdommens Sjakkforbund gjennom Oslo Sjakkrets Ungdom. Klubben har kontakt og utveksling med andre lokallag både innen kretsen og utenfor. Medlemmene skal gis anledning til å delta i turneringer.
 4. Medlemskap
  Stjernen SKU er åpen for alle interesserte. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. Alle medlemmer meldes inn fortløpende i Ungdommens Sjakkforbund, og i respektive krets.
  Styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser skader miljøet. Vedtak om utelukkelse kan appelleres til klubbens årsmøte.
 5. Årsmøtet
  Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen februar måned.
  Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager på forhånd.
  Årsmøtet behandler:

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Årsmelding.
  3. Årsregnskap.
  4. Fastsettelse av kontingent.
  5. Planer for året.
  6. Forslag fra medlemmene.
  7. Valg av styre bestående av leder, kasserer og sekretær. Styret velges for ett år.

  På årsmøtet har alle medlemmene en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall og vedtak om oppløsning som må ha 3/4 flertall.

 6. Styret
  Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret kan oppnevne utvalg med spesielle ansvarsområder overfor styret. Lederen innkaller til styremøter og har spesielt ansvar for informasjon til medlemmene. Kassereren fører regnskapet og har ansvar for innkreving av kontingent og innmelding til USF.
 7. Ekstraordinært årsmøte
  Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene, dog minst fem medlemmer, krever det. Et ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum 14 dagers varsel, og kan behandle bare de saker som står oppført i innkallingen.