Vedtekter Sjakklubben Stjernen

§ 1. Formål

Klubbens formål er å dyrke sjakk under vennskapelig samvær, være et samlingspunkt for medlemmene og virke for sjakkens fremme.

§ 2. Tilslutning
Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund og Oslo og Omegn Sjakkrets

§ 3. Medlemskap

a) Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte

b)Opptak av nye medlemmer godkjennes av styret

c) Nye medlemmer meldes straks inn i krets og forbund

d)Medlemmer plikter til enhver tid å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor klubben. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. Ethvert medlem som skylder kontingent for mer enn tre måneder eller på annen måte skylder klubben penger, kan strykes som medlem. Vedkommende skal imidlertid varsles om dette to uker før strykningen finner sted

e) Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år

f) Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet og nyter alle medlemsrettigheter med fritak for årskontingent og startavgift i klubbens turneringer.

g) Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser av klubbens bestemmelser utelukke et medlem for kortere eller lengre tid. Avgjørelsen kan appelleres til årsmøtet.

§ 4. Styret

a) Styret velges av årsmøtet for ett år om gangen og skal bestå av sju medlemmer: leder, nestleder, kasserer, materialforvalter, turneringsleder, web-ansvarlig og en representant for eldres avdeling. På årsmøtet velges leder, kasserer, turneringsleder, web-ansvarlig og to styremedlemmer. I tillegg velger årsmøtet to vararepresentanter til styret.

b) Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret står for den daglige ledelse og representerer Sjakklubben Stjernen utad. Styret plikter å informere klubbens medlemmer om viktige saker og holde dem løpende informert.

c) Styret kan oppnevne utvalg med spesielle ansvarsområder overfor styret

d) Ved styrets konstituering utpekes nestleder, sekretær og materialforvalter

e) Lederen innkaller til styremøte, eller styremøte avholdes når minst to av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styremedlemmene er til stede.

f) Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

g) Klubbens materiell og økonomiske midler forvaltes av styret, som er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret skal på forhånd godkjenne all virksomhet som benytter klubbens navn eller utstyr. Alle inntekster fra slik virksomhet skal forvaltes av styret.

§ 5. Revisjon

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges to revisorer på årsmøtet, som avgir revisjonsberetning.

§ 6. Årsmøtet

a) Årsmøtet er Sjakklubben Stjernens høyeste myndighet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale og stemmerett.

b) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Saksliste, årsberetning, revidert årsregnskap, budsjett samt valgkomiteens innstilling skal være oppslått eller tilgjengelig i klubben 14 dager før årsmøtet skal holdes

c) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20. januar. Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.

d) Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett frammøte.

e) Årsmøtet fatter sine vedtak i alle saker (unntatt lovsaker) med alminnelig flertall. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet holdes en ny avstemningsrunde. Ved fortsatt stemmelikhet benyttes loddtrekning.

f) Årsmøtet fastsetter kontingenten for hvert år.

g) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en fjerdedel av medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som står oppført i innkallingen.

§ 7. Lovendringer og oppløsning

a) Lovforslag må være bekjentgjort for medlemmene senest 14 dager før møtet skal holdes og krever to tredjedels flertall på årsmøtet for å bli vedtatt

b)For oppløsning av klubben kreves det at forslaget er angitt i skriftlig innkalling senest 14 dager før møtet skal holdes. For gyldig vedtak kreves minst tre fjerdedels flertall på årsmøtet. En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig uravstemning blant alle stemmeberettigede medlemmer med minst tre fjerdedels flertall av de avgitte stemmer. Hvis klubben legges ned, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Oslo