100 utgaver av Stjerneverdenen er nå tilgjengelig!

Det følgende er et forsøk på å rekonstruere historien til et sjakkblad, Stjerneverdenen (heretter SV) – klubbavisa til sjakklubben Stjernen. Når dette skrives, mener jeg at det kom rundt 110 utgaver, fordelt på (minst) 41 årganger. Av de rundt 110 numrene, er nå 100 digitalisert.

Av: Morten Lilløren, Stjernevenn og medlem av Sjakkhistorisk forum

Kildene er både bladene selv og det som må betegnes som en form for sekundærkilder – oppsummeringer av SVs historie gjengitt i bladet, som oftest i forbindelse med jubileer (1934-5,1973-3 og 1983-3). Takket være en oversikt gitt av bladets første redaktører – Asbj.Andresen, Bj.Grønnebakke – i forbindelse med deres avgang, har vi en nøyaktig oversikt over de første 24 utgavene. Av disse er 19 bevart.

Last ned Stjerneverdenen her

Deres opplysninger kan sammenholdes med opplysninger i enkeltnumrene (måneds-, nummer- og årgangsopplysninger). Konklusjonen er at vi har sikker viten om denne perioden, og at det mangler 5 utgaver. Disse utgavene er alle stensiler. Fom. 6/34 blir bladet trykt. Dette skjer takket være O. Random, som er setter/trykker, og har klart å anskaffe trykkpresse (se 3/73 og 1/55). For perioden 34-35 fins det pr d.d. 11 slike trykte utgaver. Det er sikkert at ett eksemplar mangler, men det kan være flere – hele årganger fra 30-tallet kan mangle. Med nr.8/1935 tar den første perioden slutt. Det fins altså 30 numre, fordelt på 5 årganger fra denne perioden. Det er sikkert at 6 enkeltnumre mangler, men tallet kan være høyere.

Stjerneverden anno 1932

Så er det et opphold fram til 1950. Fra det året er det 3 numre, men det siste er datert mai, noe som tyder på at det kom flere utgaver det året. Neste år er det like mange, men nå er siste måned september. I 1952 er det kun ett nummer, som er datert i november. Likeså i 1953. Dette antallet årganger og enkeltnumre står sterkt i motstrid til oversikten som gis i 3/73 – mer om det seinere.

Videre kom det en spesialutgave: «I 1954 fikk man så den ypperlige ide å markedsføre sjakkspillet (og -klubben) ved å utgi et propagandanummer av Stjerneverdenen. Den ble redigert av Ragnar Borge (ansv.), André Bjerke og Carl Keilhau, trykket i 10.000 eksemplarer og utdelt gratis på Grünerløkka og Rodeløkka» (SV 83/3, s. 13). Det kom ytterligere 3-4 utgaver det året, og i alle fall en utgave i 1955.

Stjerneverdenen anno 1935

Nok en gang er det en lakune i både beholdning og oversikt, antakelig fordi lite eller ingenting ble laget før i 1969. Selv om det igjen var et opphold året etter, begynte da en periode med årlige utgivelser – 1 til 3 utgaver hvert år, oftest 3 på 70-tallet og 2 gjennom 80-tallet. Så stanser det delvis opp på begynnelsen av 90-tallet, men det kommer en liten oppblomstring i årene 95-97, med til sammen 7 utgaver. Etter det er det noen sporadiske enkeltnumre, det siste i 2003. Helt fram til 91 – ja også inklusive enkeltnummeret i 93 – kommer bladet i trykt form/glanset papir. Deretter skjer en gradvis teknisk forringelse, og de siste utgavene bærer kopimaskinens preg. Det fins i skrivende stund 59 utgaver fra perioden 1969-2003, hvorav 47 er fra perioden før 91.

Fra den siste perioden kan det nevnes at bladet ofte lages av redaksjonskollektiver og det er nokså hyppige medarbeiderskifter. Men Johan Andreassen er med i 8 årg., mens Petter Stigar og Svein Myreng begge enten var eneredaktører eller medarbeidere i til sammen 6 årganger. Det kan også nevnes at det var Erling Toverud som tok ansvaret de første årene i denne siste blomstringsperioden. Ut fra nummereringen, antar jeg at det er minst en utgave fra denne tida som (ennå) ikke er funnet. Det kan dog være at 1/1971 er begynnelsen på nummereringen, slik at 2/1972 er neste utgave.

Jubeleumsutgaven i 1973

Årgangsnummereringa burde vært en nøkkel til å rekonstruere antall utgaver. I dette tilfellet er dette ikke mulig, da det i alle fall et par ganger går i surr hva angår årganger. Oversikten viser klart at 1935 er femte årgang. 1950-utgavene angir at det er 7.årgang, og 1952-nummeret at det er 9. I nr. 1/1953 står det at det også ble gitt ut et blad i 1949. Om vi antar at dette var 6. årgang og at de hadde oversikt, innebærer det at det ikke kom flere utgaver på 30-tallet. Dette er dog langt fra sikkert, da 1/1950 starter med å hevde at det er første utgave på lang tid. Det er altså argumenter både for ytterligere en årgang på 30-tallet og for en årgang i 1949. Mest sannsynlig er det at det også kom noen utgaver i 1936, da det er tvilsomt at redaksjonen i 1/1950 ville skrevet:

«Stjerneverdenen» presenteres herved for klubbens medlemmer igjen. Den har hatt en stor og glorverdig fortid, og gamle «Stjernemedlemmer» har savnet den meget. Vi skal gjøre et forsøk på å fylle dette savnet for klubben. Medlemmene har stadig ønsket å få starte en klubbavis, men det har gjerne blitt med ønsket. Nu vil vi gjøre alvor av det, avisen skal kjempes frem. Dette første eksemplaret er vesentlig et opkok av gamle «stjernenumre», men vi vil forsøke å få en helt fersk og ny avis når fødselsveene er over… Med håp om et godt samarbeide med medlemmene, starter vi herved avisen igjen.

Dette er en klar indikasjon om at bladet startet opp igjen i 1950, ikke 1949.

I 1953 skjer det et klart mistak: Det står at den årgangen er 8. årgang. Det må minst være 10.årgang. Det kommer to årganger til. Deretter er det stans i utgavene i beholdningen, hvoretter 1969-utgaven angir at den er 10.årgang. Det skulle innebære at det er et opphold i perioden mellom disse utgavene (men se nedenfor under gjennomgangen av 3/73 for en annen mulighet). Så fortsetter 1971 som 11.årgang, og det er en ubrutt rekke fram til 1991, som er 31.årgang. Siden1995-97 deretter er 33.-35. årgang, konkluderer jeg med at det ikke kom noe i årene 92 og 94. Så fins det ett blad fra 2000 før SV 2/02 angir at det er 40.årgang. Dette tallet indikerer at det ble utgitt minst ett blad hvert år i denne perioden. Dette rimer dårlig med utsagnet fra 2000-utgaven der det står: «Stjerneverdenen har som kjent ligget på is en stund…» (s.3). Siden det heller ikke er funnet noen flere enkeltnumre fra denne perioden, er det rimelig å anta at redaksjonen i 2002 anvendte en alternativ tellemåte, der det nå vår selve antallet årstall som ble regnet ut, ikke om det kom noe SV i perioden. Om vi derfor ser bort fra dette, kommer vi fram til at det (antakelig) var 41 årganger, hvorav det altså fins utgaver fra 40 av dem. Den årgangen som slik ser ut til å mangle, er en mellom 1935 og 1950: Det er selvsagt et ukjent antall utgaver i denne årgangen. Det kan ha vært flere, men det må ha vært minst en. Det er dette siste tallet som inntil videre må legges til grunn.

Vi ender da opp med at følgende utgaver mangler: 1932: nr. 5 og 9, 1933: 7, 1934:1-2, 1935: 3. (I tillegg er det mulig at det kom et niende nummer det året, da siste nummer er fra november). Dernest må vi altså legge til minst ett nummer fra en ukjent årgang. Videre mangler 1 og 3 fra 1954, men propagandanummeret kan ha vært et av dem selv om det ikke er nummerert. Fra den seine perioden mangler så (muligens)1/72. Til sammen minst 9 utgaver er dermed (ennå) ikke funnet.

Så langt alt vel – men det fins tre viktige sekundærkilder: Denne drøftingen er fullstendig forenlig med det som står i 5/34, som det er redegjort for ovafor. Det er heller ikke direkte uforenlig med det som står i 3/83: «1934-35 var utvilsomt Stjerneverdenens gullalder, men etter hvert gikk dessverre redaksjonskomiteen i oppløsning. Da krigen kom, var produksjonen gått helt i stå»(s. 8). Her kan det se ut som om bladet vedvarte noe lenger enn det som er anslått ovafor. Men siden det ikke er tidfestet, kan det også ha stanset etter 8/1935.

Da er det verre med det som står i 3/73. I dette jubileumsnummeret har SV fått et eget kapittel, og det som står der er den viktigste sekundærkilden til bladets historie. Jeg gjengir det i sin helhet:

«I 1931 startet Asbjørn Andresen og Bjarne Grønnebakke klubbavisen. Den fikk navnet «Stjerneverdenen» og utfylte et lenge følt savn i klubben. Avisen dekket klubbens interne virksomhet, bragte nyheter av sjakklig interesse fra inn og utland, og hadde en fast teorispalte. Redaktørene utførte et strålende arbeide og de første 2 – 3 årene utkom avisen med 12 nummer i året. 1934 ble det redaktørskifte. En redaksjonskomite bestående av E. Jansen, O.M. Randem, J. Henriksen og H. Grini overtok den videre utgivelse av «Stjerneverdenen». Avisen utkom nå i ny layout, hadde fått et hendigere format, og trykkingen foregikk med sats på Randems berømte Gutenberg-presse. Den står vel i dag på Teknisk Museum.

Alt så lyst ut for «Stjerneverdenen», men av forskjellige grunner gikk redaksjonskomiteen i oppløsning. Avisen svant hen mer og mer, og var opphørt da krigen kom. Men «Stjerneverdenen» var ikke glemt. I 1948 tok Ragnar Borge og Harry Nilsen arbeidet opp igjen. De sporet opp den gamle pressen, som ble restaurert og pusset opp. Nytt satsmateriell ble skaffet til veie, og pressen var i gang igjen i 1949, med klubbens styre som redaksjonskomité, med formannen Trygve Waage som ansvarlig redaktør, og med Johnny Stenklev som teori- og partiredaktør. Ragnar Borge overtok som redaktør i 1952. I 1954 ble Johnny Stenklev avløst av Bjørn Bjørnsen og med problemforfatteren Arne Rindalsholt som medarbeider. Høsten 1954 ble et spesialnummer av «Stjerneverdenen» trykt opp i 10.000, – eksemplarer, under redaksjon av Ragnar Borge, Andre Bjerke og Carl Keilhau. Hensikten var et propagandafremstøt blant Grunerløkkens beboere. Dette resulterte i en egen junioravdeling. Arbeidet med «Stjerneverdenen» var meget krevende. Det kostet mange kvelds- og nattetimer på frivillig basis., og avisen ble igjen lagt ned da Stjernen flyttet fra Folkets Hus i 1958. Først i 1969, da Stjernen var kommet under eget tak, ble arbeidet med «Stjerneverden» tatt opp igjen. Fagfolk sørger for at det blir en fin kvalitet over bladet som nå utkommer en gang pr. kvartal. Ansvarlig redaktør er Erling Toverud med Per Warendorph som problemredaktør» (s.9-10).

Dette kunne nesten ha vært brukt som en oppsummering for perioden fram til 73 i stedet for det jeg har skrevet – hadde det ikke vært for at det er klare avvik i de to framstillingene.

  1. Påstanden om at det kom 12 utgaver de første 2-3 årene er ukorrekt. Både eksisterende utgavers datering og oversikten i 5/34 viser dette.
  2. Det påstås at de sporet opp den gamle pressen igjen og tok den i bruk i 1949. Det har ennå ikke blitt funnet noen utgave fra 1949. Men utgavene fra perioden 1950-52 er stensiler, laget på samme vis som de første utgavene. Det tyder ikke på at det har blitt brukt en presse.
  3. I 1/50 skrives det at det er første nummer på lenge: «Stjerneverdenen» presenteres herved for klubbens medlemmer igjen. Den har hatt en stor og glorverdig fortid, og gamle «Stjernemedlemmer» har savnet den meget. Vi skal gjøre et forsøk på å fylle dette savnet for klubben. Medlemmene har stadig ønsket å få starte en klubbavis, men det har gjerne blitt med ønsket. Nu vil vi gjøre alvor av det…» (s.1). Det rimer ikke med påstanden om at SV startet opp igjen i 1949.
  4. Det hevdes at bladet ble lagt ned igjen i 1958. I så fall skal det da ha kommet utgaver også i perioden 56-58. Disse utgavene er fortsatt ikke funnet, og det passer dårlig med nummereringen av årgangene.
  5. Det er også så stor overensstemmelse mellom det som står her og det som sto i 83-nummeret for perioden før krigen, at det kan konkluderes med at det er 3/73 som er kilden til det som sto i 83-utgaven.

Alminnelig kildekritikk tilsier at denne teksten derfor ikke kan vektlegges der det er avvik mellom den og andre kilder, På den annen side er den den eldste skriftlige kilden for en del av det som har skjedd etter 1934, og den ble skrevet på en tid da en rekke av aktørene fra både 30- og 50-tallet fortsatt var i live.

Jubileumsnummeret i 1993 – Stjernen 70 år

Det må dessuten konkluderes med at årgangsnummereringen har gått i surr. En alternativ mulighet fins: Det kom blader i en rekke år på 50-tallet. Om årgangene der feiltellingen begynte (1/1953) ikke ble talt med i 1969 da de begynte på nytt, vil årgangene stemme, da jo 1/52 er niende årgang og 1/69 er tiende. I så fall kan det ha kommet mer enn de 3 kjente årgangene i denne mellomligende perioden. Men dette forblir en hypotese uten belegg. Problemet er at en slik forklaring krever opptil flere hjelpehypoteser. Så inntil det motsatte er bevist, velger jeg det første alternativet: Det gikk i surr.

Videre må minnene om trykkpressen, oppstarttidspunkt og antall numre på 30-tallet evt. anses være erindringsforskyvninger som ikke har betydning for resten av framstillingen.[1] Jeg er åpen for at det fins en form for løsning jeg ennå ikke kan se.

Uansett hva som er rett, så ble det laget minst rundt 110 enkeltnumre fordelt på minimum 41 årganger over en periode på 72 år. Med unntak av årene 1950-52, hadde bladet i perioden 6/1934 til og med 1993 en høy teknisk standard, dels pga. egen trykkpresse. Stjerneverdenen er med det et av de betydeligste tidsskriftene for sjakklubber som er laget i Norge. Det er bare Sjakksnakk fra Bergens som kommer opp i et liknende antall utgaver over en tilsvarende periode. Av spesialutgaver kan foruten utgaven fra 1954 også nr 3/1973 og 3/1983 framheves. Begge disse utgavene er i realiteten jubileumshefter som forteller mye om klubbens historie.

Eksemplarene av Stjerneverdenen har vært stilt til rådighet av Bjørn Øverland, Arne Hugo Bøe (som også hadde Dag Nødings samling), Aage Mella, Øystein Brekke og Morten Lilleøren. Bladene er digitalisert av Morten Lilleøren. Vegard Ramstad og Espen Backe har korrigert og rettet en del feil som oppsto under skanning.

Morten Lilleøren

TABELL KRONOLOGI STJERNEVERDENEN

 Stjerneverdenen Kronologi
År årgang beholdning Redaktør(er) merknader
1931 1  1 des. Asbj.Andresen, Bj.Grønnebakke Sml. 5/34
1932 9  1-4,6-8 nov Asbj.Andresen, Bj.Grønnebakke Sml. 5/34
1933 9  1-6,8-9 des Asbj.Andresen, Bj.Grønnebakke + halve 34 Sml. 5/34
1934 9  3-9 des. Jansen, Randem, Grini, Andersen-Melhuus, Henriksen Sml. 5/34
1935 8-9  1-2,4-8 nov. Jansen, Randem, Grini, Andersen-Melhuus, Johansen, Østeraas,
1936  ?  6.årg?
1937
1938
1939
1946
1947
1948
1949  ? Trygve Waage m.fl.(se 1/1953) 3/73
1950 3 1-3,mai T.Waage, R.Borge,Th.Sandberg, G.Nilsen, J.Stenklev (anf.7.årg.)
1951 3 1-3 sept. Trygve Waage, Johnny Stenklev (anf.8.årg.)
1952 1 1 – nov. Trygve Waage, Ragn.Borge, H.Nilsen (anf.9.årg.)
1953 1 1 Ragnar.Borge, Johnny Stenklev (anf.8.årg.)
1954 4 2,4,prop Ragn.Borge, A.Bjerke, C.Keilhau Bjørn Bjørnsen (anf.9.årg.)
1955 1 1 Ragn.Borge, Bjørn Bjørnsen (anf.10.årg.)
1956  ? Ragn.Borge? Svend Svendsen? (1/1955) 3/73
1957  ? Ragn.Borge? Svend Svendsen? (1/1955) 3/73
1958
1969 1 1 Frank Tangen  10.årg.
1970
1971 1 1 Erling Toverud  11.årg.
1972 3 2-3 Erling Toverud mangler nr1
1973 3 1-2-3 Erling Toverud
1974 3 1-2-3 Erling Toverud (1),Per Warendorph
1975 1 1 Joh. Andreassen, Wenche Erikssen
1976 3 1-2-3 Joh. Andreassen, Sv. G. Myreng
1977 3 1-2-3 Svein Gustav Myreng
1978 3 1-2-3 Joh. Andreassen, Sv. G. Myreng
1979 3 1-2-3 Joh. Andreassen, Sv. G. Myreng
1980 2 1-2 Johan Andreassen
1981 2 1-2 Johan Andreassen
1982 2 1-2 J. Andreassen, S. Myreng, P. Stigar
1983 3 1-2-jub Petter Stigar, Sv. G. Myreng
1984 2 1-2 J Andreassen, Svein Åge Johansen
1985 1 Des Petter Stigar
1986 2 jun, des Petter Stigar
1987 1 Juli Petter Stigar
1988 2 jan, jun Petter Stigar
1989 2 Jan, Juli Arne Hugo Bøe
1990 2 Jan, juli Arne Hugo Bøe
1991 2 mars,nov Dag Ø. Nøding
1992
1993 1 jub Bjørn Havaas
1994
1995 3 apr, jun,des Sjur Nørve, Harald Mottang, Kjell Iversen, Tom Lilland,
1996 2 jun, okt Nørve, Mottang, Iversen, Lilland
1997 2 jun, des Nørve, Mottang, Iversen, Bøe, Leif Andersen, Gudmund Stenersen,
1998
1999
2000 1 1 G. Stenersen
2001
2002 2 okt, des K. M Haug,R. Wicklund-Hansen,Stenersen,Iversen,Lilland,
2003 1 sep NN: Bjørn Øverland? Leif Kverndal?

Motstridende opplysninger for 50-tallet er lagt inn i tabellen. Oversikten over samlet antall årganger gikk tapt minst to ggr. i perioden 1950-1970.

Det er 100 digitaliserte numre fordelt på 40 årganger. Det må ha kommet ut minst rundt 110 utgaver i 41 forskjellige år over en periode på 72 år.

Følgende utgaver mangler: 1932: nr. 5 og 9, 1933: 7, 1934:1-2, 1935: 3. (I tillegg er det mulig at det kom et niende nummer det året, da siste nummer er fra november). Dernest må vi altså legge til minst ett nummer fra en ukjent årgang. Videre minst ett nummer fra 1954. Fra den seine perioden mangler så 1/72. Til sammen minst 9 utgaver er dermed (ennå) ikke funnet.

En ting til:
Sjakklubben «Stjernen»s 15 år jubileum 1923-1938. (Oslo 1938), 8 s.
Denne står nevnt i forbundets jubileumsbok fra 1964, s.437. Fanden vet om det fortsatt fins et eksemplar.

[1] Om trykkpressen virkelig endte på Teknisk Museum, er det en pikant detalj.